Blog

免費教材分享- 消防員溫sight words

免費教材分享- 消防員溫sight words
收到好多家長PM話上次份sight words棋令小朋友好快認到sight words,
玩住學果然係好effective
 
既然係咁,繼續投其所好,
用消防員玩救火嚟做主題,一齊溫sight words
 
今次一共50個sight words,
Print出嚟過膠,貼喺牆邀請小朋友嚟救火!
媽咪讀出一個字,小朋友就用佢個特製「滅火筒」噴火啦
多啲小朋友玩,仲可以鬥快,更刺激!
 
如果唔想玩水,亦可以同小朋友鬥快拍/用lego射跌/用腳踩 etc… 
 
本頁圖片/檔案 - 653