Products

Products

The Swap

HKD 58

The Swap 繪本

 

當為屋企個小朋友添加咗弟弟/妹妹嘅時候,

我相信每位家長都希望佢哋可以和平共處,相親相愛,

讓呢位大哥哥/大姐姐愛錫呢位新成員。

 

不過,好多時故事都並非咁簡單

會爭寵,會呷醋,會襯無人發現嘅時候搣吓弟妹,會互相告狀等等,

最頭痛嘅一定係要做和事佬嘅爸爸媽媽。

 

呢本故事書好適合家長同哥哥/家姐一齊睇,

因為主角小鱷魚屋企多咗個弟弟之後,

佢覺得好煩。

媽媽成日要抱住佢,換尿片,連去玩都要照顧呢個小弟弟,真係好唔開心,好想換走佢啊!

 

小朋友睇到呢度一定覺得好有共鳴,

大家都會有嫌弟妹煩嘅時候,都好想換走佢!

 

而小鱷魚點樣換走弟弟呢?

換走之後又發生啲咩事呢?

 

作者 Jan Ormerod係澳洲好出名嘅童書作者同插畫家,

故事簡單易明,從小朋友角度出發,好易產生共鳴,

加上畫風可愛,非常吸引小朋友呢!

 

本產品不包郵。